ค้นหา :
รู้จักเรา
หน้าหลัก > รู้จักเรา > ประวัติบริษัท
   
ประวัติบริษัท

จากพระปรีชาญาณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทยขึ้นในประเทศ เมื่อปีพ.ศ. 2456 เพื่อทดแทนการนำเข้าปูนซีเมนต์ นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ในปัจจุบัน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ "บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)"  และได้ขยาย
ขอบข่ายธุรกิจและเติบโตอย่างมั่นคงเป็น "เครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG" เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหาร การควบคุมนโยบาย และงานในด้านต่างๆ
โดยมี "บริษัทเอซีจี ซิเมนต์" เป็นบริษัทหลักใน "ธุรกิจซิเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย (SCG CEMENT)" ซึ่งมีกำลังผลิตปูนซีเมนต์สูงที่สุด
ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ตราช้าง" (ปูนซีเมนต์ตราช้างและปูนซีเมนต์ขาวตราช้าง) ผลิตภัณฑ์ "ตราเสือ"
(ปูนซีเมนต์ผสมตราเสือ มอร์ตาร์หรือปูนสำเร็จรูปตราเสือมอร์ตาร์ และปูนซีเมนต์ขาวตราเสือ) และผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค (CPAC)

 
Copyright 2008 SCG Cement Co.,Ltd. All Rights Reserved. Legal & Privacy. http://www.scg.co.th